اخطار به مهندسین ناظر

2.گزارشهایی بدون متن توضیحات و فقط اکتفا به ثبت عناوین آنها که یکی از کارآمدترین ابزار جهت دفاع در محاکم قضایی این متون و نحوه نگارش آنها می باشد.

3.گزارش هایی با متن هایی خیلی ابتدایی  و استفاده از لغات خطر ناکی از قبیل استحکام و عدم قید نام مهندس مجری:

حتما گزارشات خطاب به شهرداری  باشد و از قید کلمه استحکام جدا خودداری فرمائید.ناظر ضامن استحکام ساختمان نمی باشد و مسئول کنترل بر حسن اجرای عملیات منطبق با نقشه های طراح می باشدو در صورت احساس خطر باید به سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری اطلاع دهد تا طرحی جهت مقاوم سازی ارائه گردد. به منظور اینکه طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان   مالک ملزم به بکارگیری مهندس مجری ذی الصلاح می باشد و نباید در ساخت مباحث مقررات ملی ساختمان زیر سوال برود در نتیجه قید نام مجری و پیوست گزارش مهندس مجری جزو ملزومات گزارش ناظر می باشد

4.ثبت گزارش ها به صورت یک در میان: نقض ماده100 قانون شهرداری به استناد لزوم نظارت مستمر ناظر

تمامی موارد مذکور باعث محکومیت مهندس ناظر در محاکم قانونی می شود ولی یا مهندسین ناظر ازاین موارد اطلاع ندارند و یا اینکه به حساب حادثه برای همسایه است به آن توجه نمی کنند.

حال مواردی که می تواند راهکار این قضایا باشد:

1.شرکت در کلاس های آموزشی گزارش نویسی و مباحث حقوقی مهندسین ناظر که از طرف نظام مهندسی برگزار می گردد.

2.استفاده از مطالب مندرج در قسمت راهنمای ناظر و همیار ناظر

که چگونگی گزارش نویسی و مسائل مرتبط به آن در آن قید شده است

این صفحات فقط در جهت اطلاع رسانی و حمایت از مهندسین ناظر می باشد و هیچ گونه سود مادی برای نویسنده آن ندارد.

لطفا غفلت نکنید

3. عدم ثبت گزارش های ناقص توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر که این مهم جزو تعریف یک الگو (گزارش نویسی که مثلا حتما این موارد در ان قید شده باشد ) و بکارگیری نیروی متخصص در زمینه ثبت گزارش

4.الزام به شرکت در کلاس های آمادگی گزارش نویسی  و کسب امتیاز در آن جهت  اخذ پروانه اشتغال به کار

اما این موارد فقط مربوط به یکی از ابزارهای مهندسین ناظر بود که مهندس با استفاده از بیمه مسئولیت و بیمه حوادث می تواند بخشی  عمده از مسئولیت خود را کاهش دهد. یکی از مهارت های ضروری مهندس ناظر مهارت مدیریت می باشد که اولین اصل آن تفویض وظایف می باشد که این مهم با بهره گیری از مهندس مجری و اطلاع کامل از قوانین و  شرح وظایف ناظر و بیمه مسئولیت و حوادث قابل اجرا می باشد.     

/ 0 نظر / 56 بازدید