تکالیف و وظایف مالیاتی مهندسان

طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به سه گروه الف ، ب و ج تقسیم می شوند. طبق جزء 5 بند ماده 96 قانون مالیات های مستقیم اعضای سازمان نظام مهندسی به لحاظ مقررات از مصادیق مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم هستند.طبق این ماده قانونی این دسته از صاحبان مشاغل مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه هستند.
/ 0 نظر / 46 بازدید