تعرفه حق الزحمه بازرسی جوش 1397

تعرفه حق الزحمه بازرسی جوش 1397 انجمن شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی مهندسی ژئوتکنیک و پایدارسازی گود صنعت ساختمان استان تهران براساس بند 30 ماده سه اساسنامه از طریق لینک زیر قابل دانلود است:

تعرفه حق الزحمه بازرسی جوش 1397 


/ 0 نظر / 161 بازدید