فقدان توجیه قانونی اخذ تعهداتی از مهندسان ناظر طبق فرم پیوست

 به نقل از سایت نظام مهندسی استان تهران

 

 

جناب آقای مهندس جاوید

معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران

 

موضوع : فقدان توجیه قانونی اخذ تعهداتی از مهندسان ناظر طبق فرم پیوست 

 

 

با احترام  

    اشعار می دارد که حسب اعلام مهندسان عضو سازمان استان برخی از شهرداری ها مناطق 22 گانه شهر تهران در هنگام اخذ شروع به کار از مهندس ناظر مبادرت به الزام آنان به امضاء تعهداتی مندرج در فرم ارائه شده یا
فرم های مشابه می نماید یا ناظر را ملزم به امضای گزارش های مهندسان دیگر – مانند نتایج آزمایش های بتن و غیره می کنند ، که چنانچه با ضوابط و مقررات جاری تطبیق داده شود تصدیق می فرمایید که دارای هیچگونه وجاهت قانونی نمی باشد زیرا :

1-      نظر به اصل بدیهی و سنتی حقوق اداری مبنی بر قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقی حقوق عمومی از جمله شهرداریها قانونگذار به هیچ وجه و در هیچ نصّی انجام چنین اقدامی را تجویز نکرده است و چون اصل بر عدم وجود اختیار مذکور می باشد لذا اقدام برخی از شهرداری های گفته شده مغایر قانون آمره بوده و شایسته است که به فوریت متوقف شود .

2-      تدقیق در منطوق و مفهوم قوانین و ضوابط موجود به روشنی می نمایاند که انجام خدمات مهندسی ساختمان –که برخی از مصادیق آن در ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/75 تمثیلاً بیان شده – توسط مهندس / مهندسان ذیربط انجام گرفته و نظارت بر حسن اجرای آن خدمات نیز فقط و فقط در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان – بند 5 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/ 74 – و سپس وفق نص صریح ماده 35 آن قانون در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است . از سوی دیگر حسب نص صریح تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی 58 مهندس ناظر ساختمانی فقط مکلف است که گزارش عملیات اجرایی را با توجه به مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 17/04/83 به مرجع صدور پروانه ارائه داده چنانچه ملک تحت نظارت آنها وفق مفاد تبصره ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون مربوط تحت بررسی قرار گرفت و نتیجه آن منجر به اخذ جریمه یا تخریب شد شهرداری محترم  پرونده امر را برای شورای انتظامی سازمان استان ارسال خواهد داشت و بیش از این قانونگذاراختیاری به آن نهاد محترم نداده است . ضمناً تکلیف مرجع صدور پروانه به رعایت مقررات ملی ساختمان موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به فراز آخر تبصره ماده 100 قانون شهرداری بوده و هیچ دلالتی بر تجویز دخالت شهرداری در انجام چگونگی خدمات مهندسی توسط مهندس ناظر و در نتیجه اخذ تعهد یا تعهداتی از نامبرده توسط شهرداری محترم ندارد .

علی هذا با عنایت به توضیحات داده شده و نظر به پای بندی جنابعالی به ضوابط و مقررات قانونی خواهشمند است دستور فرمایید که شهرداری های مناطق از انجام اقداماتی نظیر مورد گفته شده قویاً پرهیز نمایند تا به یاری خداوند امر انجام خدمات مهندسی مواجه با اشکال نشود . نا گفته نماند که آن نهاد محترم وفق مقررات این اختیار را دارد که تعهدات قانونی لازم را از مالکان (صرفاً-در چهارچوب اختیارات مالک و خارج از ایجاد شائبه مجوز دخالت آنان در امور مهندسی) دریافت دارد .

 

  

سعید غفرانی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان تهران

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید