درخواست پروانه ساختمان

مدارک لازم جهت متقاضیانی که  پرونده ندارند،بشرح ذیل میباشد:
× تکمیل فرم درخواست
× اصل و کپی سند مالکیت
× اصل و کپی شناسنامه مالک
× انحصار وراثت درصورت فوت مالک وارائه شناسنامه وراث
× ارائه اجاره نامه اوقاف در صورت اوقافی بودن سند
× کپی فیش نوسازی سالجاری
× نقشه 1/2000 که محل ملک بر روی آن با مسئولیت مالک مشخص وامضاء شده باشد.
× در صورتیکه مراحل پیگیری توسط وکیل انجام می پذیرد، اصل وکپی وکالتنامه با کارت شناسایی معتبر وکیل الزامی است.
متقاضیانی که در این اداره پرونده دارند صرفا با ارائه مدارک مالکیت و کپی فیش نوسازی سال جاری ودر صورت تغییر مالکیت، با کپی آخرین نقل وانتقالات سند و کپی شناسنامه مالک جدید، نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایند.
**************************************
توضیح:
-در صورت وجود واحدهای تجاری و اداری در ملک ، ارائه کلیه اجاره نامه ها و مدارک کپی و فیش برق الزامی است .
-جهت تحویل گواهی و مجوز صادره حضور مالک یا وکیل قانونی با در دست داشتن سند مالکیت و کارت شناسایی معتبر الزامی است .
-در صورتیکه ملک شما شامل عوارض حق مشرفیت گردد اگر قصد نقل وانتقال قطعی را نداشته باشید پایان یا عدم خلاف ، بدون اخذ عوارض فوق الذکر صادر و درآن قید خواهد شد که این گواهی فاقد ارزش معاملاتی است ، لذا خواهشمند است صراحتا در این خصوص اظهار نظر فرمائید.
/ 0 نظر / 14 بازدید