قوانین شهرسازی ارضی با عرصه بیشتر از ۱۰۰۰ متر

 قسمت اول : گردش اداری از تشکیل پرونده تا صدور دستور نقشه
خلاصه مطالب :

۱- تشکیل پرونده 
۲- واحد GPS 
۳- واحد GIS
۴- بازدید 
۵- طرح تفصیلی و بروکف 
۶- کمیسیون تعیین وضعیت املک 
۷- صدور دستور نقشه
۸- ضـمائم دستور نقشه اراضی با عـرصه بیش از ۱۰۰۰ مترمربع
۹- بررسی و تائید نقشه‌های سایت پلان توسط کمیسیون طراحی شهری و محیط زیست
۱۰- بررسی و تائید نقشه پروفیلها توسط کمیسیون پروفیلها
۱۱- بررسی و تائید نقشه زیرساختها توسط کمیسیون زیرساختها
۱۲- صدور پروانه آماده سازی 
۱۳- ارائه نقشه‌های معماری فاز اجرائی و نما و طرح محوطه سازی به کمیسیون طراحی شهری 
۱۴- اعلام کسری مدارک به مالک 
۱۵- اعلام عوارض 
۱۶- اعلام وصول و تهیه پیش‌نویس پروانه 
۱۷- صدور پروانه اصلی

قسمت دوم:  گواهی سا ختمان
خلاصه مطالب :

۱- تشکیل پرونده
۲- بازدید
۳- طرح تفصیلی و برو کف
۴- نظارت فنی
  مدارک و اقدامات لازم درخصوص صدور گواهی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید