لیست مدارک مورد نیاز جهت کمیسیون ماده پنج : تغییر کاربری

- نظریه مهندسین مشاور منتخب منطقه.
- ارائه آلبوم نقشه های معماری (در اندازه A۳) به همراه جدول سطح و سطوح کاربری های هر طبقه که به تایید متولیان طرح رسیده و توسط منطقه مربوط کنترل کلی شده است.
- پرونده شهرسازی ملک مورد نظر
- الصادق تصویر توافق نامه های مربوطه در صورتی که قبلاً با مالکین توافق به عمل آمده باشد.
- نظریه مهندسین مشاور زیستا و اعلام ضرایب K ، T (در مناطق ۴ الی ۲۰) چنانچه تقاضای بلند مرتبه سازی بیش از ۱۰ طبقه روی زمین و یا ۳۵۰% تراکم وجود داشته باشد.
- گزارش کامل مهندسین مشاور تهیه کننده طرح به همراه نقشه های طرح تفصیلی، نقشه های وضع موجود و نقشه های پیشنهادی در مقیاس ۲۰۰۰/۱ جهت بررسی طرح های تفصیلی و طرح های موضعی پیشنهادی یا پروژه های شهرسازی و پروژه های در اراضی با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع که توسط شهرداری مناطق و سایر موارد ذیربط به امور معاونت محترم فنی دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال می گردد. به انضمام گزارش و نظریه اداره کل برنامه ریزی و طرح های شهرسازی به منظور بررسی پروژه هایی با مشخصات مشروحه فوق و تعیین کاربری اراضی فاقد کاربری (محدوده های بالای ۳۰۰۰ مترمربع).
- نظریه سازمان حمل و نقل و ترافیک جهت تثبیت واحدهای تجاری (موضوع تبصره و بند ۱ صورت جلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده پنج) و پروژه هایی که نیاز به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ـ اداری را دارند به انضمام نظریه ارگانهای ذیربط جهت پروژه هایی که نیاز به تغییر کاربری از مسکونی به مختلط (تجاری ـ اداری ـ مسکونی ـ فرهنگی تفریحی ـ ورزشی و ... ) را دارا می باشند.

توجه : درخصوص هتل آپارتمان طبق مصوبه بند ۸ صورت جلسه ۳۳۲ کمیسیون ماده پنج اقدام می گردد.
- جهت تثبیت یا تعریض عرض گذر (خارج از ضوابط گذربندی) ضمن نیاز به مصوبه کمیسیون رسیدگی به طرحها در خصوص موضوع، نظریه مهندسین مشاور منتخب منطقه و ارائه طرح پیشنهادی نیز ضروری می باشد.
- در خصوص تثبیت واحدهای تجاری، برداشت وضع موجود کاربری های تجاری در طول محور تا تقاطع (از هر دو سمت) باید به همراه مدارک مربوطه ارسال گردد.
- رای کمیسیون ماده ۱۲ جهت کلیه پروژه هایی که واحد مساحت بیش از هزار متر مربع و یا املاک با مساحت بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باشد.
- رای کمیسیون ماده ۷ با نظریه سازمان پارکها جهت پروژه هایی که ملک آنها بیش از ۵۰۰ متر مربع و مشجر باشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید