اطلاعیه مهم در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه نظارت

 

اطلاعیه مهم

«مورد توجه مهندسان ناظر ساختمانی»

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسان محترم عضو سازمان که مسئولیت نظارت ساخت و سازهای شهری را بعهده میگیرند میرساند که دریافت اولین قسط حق الزحمه مربوطه از طریق سازمان، منوط به صدور پروانه ساختمانی و حضور مجری ذیصلاح در پروژه مربوطه بوده و به هنگام درخواست دریافت قسط مذکور میبایست گزارش وضعیت همجواریها و تحکیم و پایدارسازی آن و نیز تصویر قرارداد فیمابین کارفرما و مجری ذیصلاح پروژه را به سازمان ارائه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

منبع :www.tceo.ir

/ 0 نظر / 16 بازدید