لزوم وجود مدارک دال برکنترل استحکام مربوط به پروژه هایی که استحکام توسط محاسب

قابل‌توجه همکاران محاسب

با توجه به اینکه در برخی پروژه‌ها ارائه تعهد استحکام بنا الزامی بوده و تعهد مذکور تأیید کننده این موضوع می‌باشد که مهندس محاسب صاحب صلاحیت پس از انجام مطالعات کارشناسی وضع موجود، وضعیت سازه را از نظر باربری ثقلی و جانبی بررسی، بر اساس آخرین آئین نامه‌های ملاک عمل ارزیابی نموده و استحکام یا عدم استحکام آن را گواهی می‌نماید.

/ 0 نظر / 52 بازدید